Zasady ogólne przewozów pasażerskich organizowanych przez:
P.O. "B.P. ELTUR" w Wałbrzychu

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet pasażerskim "przewoźnika", zwany dalej biletem.
 2. Bilet traci ważność w przypadku jego niewykorzystania (niestawienie się pasażera w określonym czasie w miejscu odjazdu).
 3. Bilet "OPEN" jest ważny 3 miesiące od daty wyjazdu.
 4. Cena biletu określona jest według obowiązującego w dniu wystawienia biletu cennika.
 5. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu, którego waga nie może przekroczyć łącznie 20 kg, oraz każda sztuka bagażu nie może być większa niż wymiary standardowe określone sumą: długość + szerokość = max 160 cm. Dodatkowy bagaż może zostać zabrany tylko w przypadku wolnych miejsc za dodatkową opłatą w wysokości 30.00 zł za każde 10 kg.
 6. Pasażer ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego o masie do 5 kg.
 7. Zabrania się przewozu w bagażu i przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym lub "przewoźnikowi" oraz narażać podróżnych na niewygody.
 8. Zmianę daty wyjazdu można dokonać nie później niż na 7 dni przed wyjazdem. W przypadku zmiany w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem, będzie popierana opłata manipulacyjna w wysokości 10% zastosowanej taryfy.
 9. Przy zwrocie biletu agencja dokonuje następujących potrąceń od ceny taryfowej biletu:

  • 10% ceny niewykorzystanego biletu, jeżeli został zwrócony wcześniej, niż na 10 dni przed datą odjazdu;
  • 25% ceny niewykorzystanego biletu, jeżeli został zwrócony między 15 a 30 dniem przed datą wyjazdu;
  • 50% ceny niewykorzystanego biletu, jeżeli został zwrócony między 14 a 3 dniem przed datą wyjazdu;
  • całą kwotę wpłaconą przez podróżnego, jeśli bilet został zwrócony później niż na 3 dni przed datą wyjazdu.

 10. W przypadku rezygnacji klienta z przejazdu powrotnego nie przysługują żadne zwroty.
 11. Prawo do zwrotu wygasa w terminie jednego miesiąca od daty upływu ważnego biletu.
 12. "Przewoźnik" ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w samochodzie lub zażądać opuszczenia pojazdu w przypadku gdy pasażer:

  • nie przestrzega warunków umowy o przejazd;
  • znajduję się w stanie nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną;
  • zachowuję się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów.

 13. "Przewoźnik" ma prawo do pozostawienia na trasie pasażera, jeśli nie stosuję się do przepisów celno - dewizowych.
 14. "Przewoźnik" nie odpowiada za szkody polegające na utracie lub zniszczeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz innych cennych przedmiotów.
 15. "Przewoźnik" nie przyjmuję na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem z przyczyn administracyjnych lub w wyniku działań siły wyższej.
 16. "Przewoźnik" nie odpowiada za odwołanie kursów przejazdów spowodowanych zamknięciem granic, awarią samochodu, brakiem wymaganego minimum uczestników.
 17. "Przewoźnik" nie odpowiada za opóźnienie wynikłe z przyczyn obiektywnych:

  • postój na granicy
  • "korki"
  • warunki atmosferyczne.


Eltur Centrum Przewozów Osobowych 2016 © All Rights Reserved